Chráněná území

 

1. Úvodem.

Zájmy ochrany přírody a zájmy horolezců se zejména ve zvláště chráněných územích dostávají často do rozporu přesto, že směřují ke stejnému cíli - zachování přirozeného přírodního prostředí. Na straně jedné je třeba vyloučit všechny vlivy, které by mohli vést k dočasnému nebo trvalému poškození přírody, na straně druhé chtějí horolezci využít přirozený lezecký terén v co nejvyšší míře. Na straně orgánů ochrany přírody stojí zákon, v jehož mantinelech se musí horolezci pohybovat. Veškerý pohyb ve zvláště chráněných oblastech podléhá zákonu ČNR č.114/1992 Sb. Lezení je ve zvláště chráněných oblastech se statutem národní zakázané a z toho důvodu ČHS (český horolezecký svaz) vyjednává s ochranou přírody vyjímky na vstup a lezeckou činnost, které povoluje ministerstvo životního prostředí ČR po vyjádření okresního úřadu a správy CHKO. Některé zákazy jsou časově omezené z důvodu hnízdění chráněných druhů ptáků ve skalních stěnách nebo reprodukce chráněných rostlin.

Rozdělení zvláště chráněných území :
Velkoplošná chráněná území - podléhají jistému režimu, který se týká hlavně hospodářského využívání, územního plánování, nakládání s odpady, apod.

·      NP - národní park

·      CHKO - chráněná krajinná oblast

Maloplošná -

·      NPR - národní přírodní rezervace

·      PR - přírodní rezervace

·      NPP - národní přírodní památka

·      PP - přírodní památka


Okresní úřady a správy ustanovují stráž přírody, která má za úkol kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody. Strážci jsou oprávněni :

·      zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody

·      ukládat a vybírat pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody

·      vstupovat na cizí pozemky za určitých podmínek


 2. Národní parky

V NP je zakázáno stejně jako v CHKO tábořit, rozdělávat ohně, vjíždět motorovými vozidly mimo silnice, místní komunikace, vstupovat mimo vyhrazené cesty v první zóně, provozovat horolezeckou činnost, sbírat rostliny a odchytávat živočichy. Konkrétní přesnou podobu omezení stanovuje návštěvní řád parku, který obecně závazným právním předpisem. V níže uvedené tabulce jsou názvy jednotlivých národních parků ČR, které jsou písmeny přiřazeny k mapce. 

 A. Šumava 

 B. Krkonoše ráj 

 C. Podyjí 

 D. České Švýcarsko 


 3. Chráněné krajinné oblasti

V CHKO je možný volný pohyb, ale je omezeno táboření, rozdělávání ohňů, vjíždění motorovými vozidly mimo určené komunikace. Zákon umožňuje orgánu ochrany přírody za určitých podmínek a z důvodu hrozby poškozování chráněného území, zejména nadměrnou návštěvností, omezit nebo zakázat vstup do první zóny CHKO. V níže uvedené tabulce jsou názvy jednotlivých chráněných krajinných oblastí ČR, které jsou číselně přiřazeny k mapce. 

 1.Beskydy 

 7.Český ráj 

 13.Litovelské Pomoraví 

 19.Slavkovský les 

 2.Bílé Karpaty 

 8.České středohoří 

 14.Lužické hory 

 20.Třeboňsko 

 3.Blaník 

 9.Jizerské hory 

 15.Moravský kras 

 21.Žďárské vrchy 

 4.Blanský les 

 10.Kokořínsko 

 16.Orlické hory 

 22.Železné hory 

 5.Broumovsko 

 11.Křivoklátsko 

 17.Pálava 

 23.Šumava 

 6.Český kras 

 12.Labské pískovce 

 18.Poodří 

 24.Jeseníky 


 4. Zásady pohybu v chráněných územích

Běžně se stává, že jsou horolezci porušovány některé zákazy :

·      Časově omezený zákaz lezení - Je z důvodu hnízdění chráněných druhů ptáků ve skalních stěnách nebo reprodukce chráněných rostlin.

·      Zákaz vstupu na skalní hrany - Na skalních hranách se nacházejí chráněná bylinná společenstva.

·      Zákaz vstupu mimo trasy - Vymezení přístupových tras ke skalám se snižuje eroze, vytváření erozních koryt a rýh, sešlapávání vegetace, atd..

·      Zákaz umělých zásahů - Hlavně u extrémně těžkých cest v hladkých převislých stěnách dochází k hloubeí chytů ve skále, což je neospraveditelné.

·      Používání magnézia - Magnézium je zakázáno používat nejen na pískovcových skalách, ale ve vybraných lokalitách (např.Bořeň).

Pamatuj, že nerespektování zákazů v chráněných územích povede k dalším zákazům a tím k omezení lezecké činnosti v dalších oblastech !!!


K provozování horolezecké činnosti šetrné k životnímu prostředí stačí dodržovat některé zásady :

·      Neničit faunu a floru - Může vést nejen k zásadnímu úbytku druhu, ale k jeho vyhynutí.

·      Nevstupovat do uzavřených rezervací - Je z důvodu hnízdění chráněných druhů (hlavně na jaře a v říjním období).

·      Odnášet odpadky - Odnášení odpadků by mělo být samozřejmostí každého horolezce.

·      Zvyšování soběstačnosti - Menší počet horolezců (bez nosičů) snižuje zatížení hor.

·      Nevstupovat mimo přístupové trasy - Dochází k vytváření nových erozních koryt, rušení zvěře a poškození dosuda zachovalých přírodních celků.

·      Nepouštět volně psi - Pobíhání psů není žádoucí z hlediska ochrany ostatní zvěře.

·      Neplýtvat vodou - Štřit na horských chatách vodou, zejména teplou.

·      Nebivakovat - Omezovat bivakování mimo vyhrazená místa na minimum a při odchodu zanechat místo v původním stavu bez nevratných následků.

·      Nehlučet - Nadměrný hluk je v chráněných uzemích nežádoucí, proto je dobré se dorozumívat spíš domluvenými povely než pokřikováním.

·      Vhodně zakládat jistící prostředky - S ohledem na ochranu skal upřednostňovat zakládání postupového jištění před osazováním zbytečného množství železných prostředků (kruhy, borháky, nýty či skoby). Na pískovcových skalách, ale i na některých jiných vybraných lokalitách (např.Kozelka), se nesmí používat kovové jistící prostředky (vklíněnce).

Nepoužívat magnézium - Jeho používání se asi neobejde u extrémních cest, ale lepší je lézt o stupeň lehčí cestu bez magnézia, než přesvědčit správu chráněných území o uzavření oblasti. Navíc pro jednoho je cesta obtížnosti V. extrémnější než pro druhého cesta obtížnosti IX.

 

 

Chráněná území

   

Jak se chovat na chráněných územích je dáno zákonem 114/92 Sb.

Zde nabízíme stručný výtah ze skript Tomáše a Martiny Frankových "Horolezecká činnost a ochrana přírody" vydaných Metodickou komisí ČHS v roce 1999, který může pomoci při základní orientaci. Podobný materiál je také na serveru ČHS.

Tam, kde je horolezectví zakázáno ze zákona, může ČHS žádat MŽP o výjimku ze zákona. V případě, že je kladně vyřízena, vztahuje se pouze na členy ČHS a UIAA. Ve výjimce mohou být ale také omezení (časová, omezení počtu lezců apod). Než někam vyrazíte, seznamte se tedy s podmínkami pro provozování horolezecké činnosti. V praxi jsou většinou tyto informace v příslušných průvodcích po oblasti.

Použité zkratky:
- ČHS - Český horolezecký svaz
- MŽP - Ministerstvo životního prostředí
- VCHÚ - velkoplošná chráněná území
- MCHÚ - maloplošná chráněná území
- ZCHÚ - zvlástě chráněná území

Název
Zkratka
Typ
Kategorie

Režim

Národní park
NP
VCHÚ
ZCHÚ

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území Národního parku.
V 1. zóně zákaz vstupu mimo značené stezky.
Zákaz vstupu může být dále rozšířen Návštěvním řádem (vyhláška).
Výslovně zakázáno horolezectví na celém území Národního parku.

Chráněná krajinná oblast
CHKO
VCHÚ
ZCHÚ

Zákaz tábořit, rozdělávat oheň na celém území CHKO.
Volný pohyb mimo značené stezky dovolen.
Správa CHKO může dočasně některé lokality v 1.zóně úplně uzavřít a musí to v terénu vyznačit.
Při zřízení CHKO můžou být stanoveny tzv. bližší ochranné podmínky omezující pohyb a činnost v CHKO.

Národní přírodní rezervace
NPR
MCHÚ
ZCHÚ

Zákaz vstupovat mimo značené stezky.
Zákaz tábořit, rozdělávat oheň.
Výslovně zakázáno horolezectví.

Přírodní rezervace
PR
MCHÚ
ZCHÚ

Mohou být tzv. bližší ochranné podmínky.
V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.
Jinak povoleno.

Národní přírodní památka
NPP
MCHÚ
ZCHÚ

Mohou být tzv. bližší ochranné podmínky.
V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.
Jinak povoleno.

Přírodní památka
PP
MCHÚ
ZCHÚ

Mohou být tzv. bližší ochranné podmínky.
V předpisu zřizujícím ochranu může být k provozování horolezectví stanovena povinnost si zajistit souhlas orgánu ochrany přírody.
Jinak povoleno.

Přírodní park
PPr

není ZCHÚ

Mírnější ochrana přírody.
Orgán ochrany přírody může stanovit omezení využití tohoto území, které by mohlo poškodit krajinný ráz.

přechodně chráněné plochy


není ZCHÚ

Vyhlašuje se na předem stanovenou dobu, např. hnízdění, vědecké pozorování, apod