RÁZOVÁ SÍLA

 

1. Co je rázová síla

Pád se stal nedílnou součástí života horolezce, ať už dlouhý nebo krátký, v každém případě tvrdost pádu je závislá na dvou parametrech, na pádovém faktoru (je určen vnějšími podmínkami jako je délka pádu a činná délka lana) a rázové síle (je závislá na kvalitě lana). Rázová síla je síla, působící na tělo lezce v okamžiku zachycení pádu. Tato síla je přenášena lanem i do jistících bodů, karabin a na jistícího. Lano je schopno absorbovat energii pádu a tím snižovat rázovou sílu a její účinky.

 

2. Rázová síla a normy

Při pádu lezce vzroste v laně protisíla, která má největší hodnotu v okamžiku zabrždění pádu (to je hodnota záchytného nárazu = rázové síly). Z fyziologických důvodů může člověk při zachycení pádu vydržet přetížení 15G, tedy patnáctinásobek své hmotnosti. Průměrná hmotnost horolezce je uvažována 80kg, takže přetížení 15G pak je :

15 x 80kg = 1200kg

 Z této hodnoty vychází i maximální rázová síla podle požadavků norem, kterou lano musí mít. Pro lana jednoduchá je maximální přípustná hodnota rázové síly dána hranicí 1200daN během prvního pádu s pádovým faktorem 2 a závažím 80kg, pro dvojitá lana je maximum dáno hodnotou 800daN při pádovém faktoru 2 se zátěží 55kg. Je obecně známé, že s počtem pádů se dynamická kapacita lana snižuje a tím se zvyšuje hodnota rázové síly. Nové lano, jehož hodnota rázové síly je blízko dovolené horní hranice, nemusí tedy po několika pádech zajistit maximální rázovou sílu. Na obrázku je příklad nárůstu rázové síly u dobrého lana během testu UIAA, kde je je patrný nárůst rázové síly při prvních pádech, ale pak se hodnota ustálí na přípustné hranici. Jednotkou měřené rázové síly je DecaNewton [daN] a platí :

1daN = 1kg

 Velikost maximální rázové síly u lana je přímo úměrná průtažnosti lana, což má za následek i jednu velkou nevýhodu. Pádová energie je při pádu utlumena v laně, které se úměrně velikosti síly protáhne, takže se může stát, že padající lezec skončí na polici nebo v horším případě na zemi.

 

3. Důsledky rázové síly

Každý pád má za následek nadměrné zatížení celého jistícího řetězce včetně jističe, proto existuje několik možných rizik :

  • Jistící bod - V případě pádu je jistící bod vystaven dvojnásobnému zatížení, od lezce a od jistícího, což je vidět na obrázku. Tyto dvě síly se spolu sčítají, takže neabsorbuje-li lano dostatek rázové energie, může síla působící na jistící bod dosahovat kritických hodnot.
  • Jistič - Při jištění nastává problém, je-li na jistícího přenesena příliš velká síla, pak se zachycení pádu může pro něj stát nesplnitelných úkolem. S většinou jistících pomůcek je možné zadržet bez proklouznutí sílu asi 3kN, takže u některých pádů se určitě objeví spálené dlaně.
  • Lezec - Je-li pád nekontrolován (což je skoro vždy) a špatně zachycen jistícím lezcem, cítí lezec přímo následky účinku rázové síly a možnost zranění padajícího se tak zvyšuje.


Některé z příkladů možné prevence :

  • Lano - Výběrem lana s nízkou hodnotou rázové síly snížíme riziko zranění nebo vytržení jistícího bodu.
  • Úvaz - Sedací úvaz je už snad samozřejmostí, ale v každém případě je nutné doporučit každému prvolezci i prsní úvaz, aby při zachycení pádu nedošlo ke zlomení páteře, hlavně pokud je na zádech prvolezce batoh.
  • Jistící pomůcka - Vhodným výběrem jistící pomůcky je možné zajistit dynamický prokluz lana, který změkčí pád podobně jako lano, a přitom nezatížit jističovu ruku příliš velkou silou (některé pomůcky nemají prokluz!!).

 

Zlatým pravidlem je nepadat a věnovat pozornost celému jistícímu řetězci !!!