Osobní údaje

Informace poskytované subjektům osobních údajů podle Nařízení GDPR

 

Horoiklub Chomutov informuje o vybraném zpracování osobních údajů, které získal jako správce osobních údajů v souvislosti se svojí činností přímo od subjektů osobních údajů. Horoklub tímto plní informační povinnost, kterou ukládá Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) a související právní předpisy. Tento dokument je průběžně aktualizován.

 

Údaje o správci osobních údajů:

Horoklub Chomutov

se sídlem Husova 2806, Chomutov, 430 03

IČO: 61342726

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n/L, oddíl L, vložka 1922

 

Kontaktní osoba pro problematiku ochrany osobních údajů:

Jiří Šťastný - horoklub@horoklub.cz, 602 479 247

 

Informace pro členy Horoklubu Chomutov

Horoklub zpracovává identifikační a kontaktní údaje svých členů za účelem evidence členské základny a možnosti kontaktování jednotlivých členů v souvislosti se záležitostmi týkajícími se činnosti klubu, čímž je naplňován předmět činnosti klubu dle jeho stanov. Horoklub dále zpracovává některé identifikační údaje svých členů za účelem jednoznačné identifikace členů s jejich souhlasem. Horoklub zpracovává osobní údaje člena za účely uvedenými v tomto odstavci po dobu trvání členství v klubu a dále ještě 5 let po ukončení členství.

 

Horoklub rovněž zpracovává identifikační údaje svých členů pro splnění povinnosti podle § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Tyto osobní údaje jsou předávány prostřednictvím ČHS Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do rejstříku, který je informačním systémem veřejné správy, a slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích a sportovních zařízeních. V souladu s § 3a odst. 6 uvedeného zákona jsou v rejstříku uvedené osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let ode dne, kdy bylo členství v ČHS ukončeno. 

 

Předávání osobních údajů

Horoklub předává na smluvním základě výše uvedené osobní údaje společnostem se sídlem v ČR spravujícím pro klub systém IT a účetnictví.

Osobní údaje členů  jsou rovněž předávány také ČHS (Český horolezecký svaz)

se sídlem Donská 275/9, 101 00 Praha 10


Práva subjektů osobních údajů

Subjekty, jejichž osobní údaje Horoklub zpracovává, mají podle Nařízení GDPR následující práva:

- Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 Nařízení GDPR. Toto právo spočívá v získání potvrzení, zda ČHS zpracovává osobní údaje dané osoby. Pokud ano, má daná osoba právo na podrobnější informace o zpracovávaných osobních údajích.

- Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má právo na to, aby ČHS opravil jeho nepřesné osobní údaje.

- Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 Nařízení GDPR. Z důvodů a za podmínek uvedených v čl. 17 Nařízení GDPR má subjekt osobních údajů právo na výmaz jeho osobních údajů.

- Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 Nařízení GDPR. Subjekt osobních údajů má v případech uvedených v čl. 18 Nařízení GDPR právo na omezení zpracování jeho osobních údajů.

- Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 Nařízení GDPR. Pokud ČHS zpracovává osobní údaje z titulu svého oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování.

- Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

- Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů lze písemně nebo e-mailem na kontaktní adresu uvedenou výše.

 

Zpracování osobních údajů pro jiné subjekty

Horoklub je zpracovatelem osobních údajů pro následující subjekty:

- Český horolezecký svaz - v návaznosti na smlouvu o spolupráci