Stanovy

  Vzhledem k tomu, že od 1.1.2014 začal platit nový Občanský zákoník, automaticky náš klub přestal existovat jako občanské sdružení, ale stal se z něj „Spolek“.  Proto valná hromada klubu, konaná dne 6.5.2016, schválila nové stanovy klubu, které byly zaslány na Krajský soud v Ústí n/L.  Ten je koncem roku 2016 schválil a od té doby je Horoklub Chomutov zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí n/L, vložce číslo 1922 jako spolek.  Platné stanovy jsou momentálně tyto:

Stanovy spolku Horoklub Chomutov.pdf (700kB)

 

Zde jsou uvedeny původní stanovy, kdy byl Horoklub Chomutov registrován ještě  jako občanské sdružení:

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1)

Klub se nazývá plným názvem Horoklub Chomutov, dále jen Klub.

2)

Klub je dobrovolným samosprávným sdružením občanů, mládeže a dětí, projevujících zájem o horolezectví a hory jako takové.

3)

Klub má postavení právnické osoby charakteru občanského sdružení podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů s působností na území České republiky i mimo toto území, pokud účast Klubu, jeho sportovců a sportovních výběrů, v zahraničí, je dána verdiktem, závazkem nebo volbou podle reglementů národních svazových orgánů, resp. mezinárodních sportovních institucí, nebo je tato účast v zahraničí založena na principu reciprocity či vyplývá z mezinárodní smlouvy uzavřené či ratifikované Českou republikou.

4)

Klub je nezávislou a suverénní právnickou osobou, která podléhá výlučně svým vlastním stanovám a právnímu řádu České republiky.

5)

Sídlem Klubu je: Husova 83, 430 03 Chomutov.


II. HLAVNÍ POSLÁNÍ A CÍLE ČINNOSTI KLUBU

1)

Hlavním posláním Klubu je vytváření příznivých podmínek pro provozování horolezectví za pravidelné účasti a pomoci svých členů. Cílem činnosti Klubu je povzbudit ambice a aspirace svých členů k ovládnutí všech znalostí a dovedností souvisejících s horolezectvím, a to jak rekreačním, tak i výkonnostním.

2)

K dosažení svých cílů Klub zejména:

a)

organizuje a zajišt'uje sportovní výcvik svých členů a to nejen v horolezectví, ale i v dalších disciplínách, které posilují všestrannou sportovní dovednost a kondici,

b)

pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů i příznivců, dbá o praktické uplatňování zásad demokracie vnitřního klubového života, dodržování občanské morálky, důstojnosti a cti, zejména pak dbá o dodržování sportovní etiky,

c)

dbá o všestranné i speciální znalosti svých vlastních cvičitelů a jiných činovníků Klubu,

d)

vede své členy k dodržování zdravotnických zásad spojených s jejich účastí na sportovním životě Klubu, k dodržování zásad úrazové zábrany a bezpečné účasti na sportovních aktivitách,

e)

přihlašuje svoje členy na sportovní soutěže a turnaje nebo je z nich odvolává,

f)

pořádá vlastní tréninky, soustředění, kursy, sportovní semináře a jiná obdobná školení, jakož i vlastní soutěže a činnosti, které jsou s nim.i obvykle spojeny,

g)

pořádá společenské i kulturní akce pro své členy i sympatizující s Klubem, a to za účelem popularizace a propagace sportu a Klubu na veřejnosti,

h)

buduje, provozuje a udržuje vlastní nebo svěřená sportovní, tělovýchovná i jiná zařízení, a to za účelem vytváření dostupných materiálních i technických podmínek, zabezpečujících hlavní poslání Klubu,

i)

získává podpory a dary od jiných fyzických nebo právnických osob, jakož i příspěvky, dotace, subvence a granty od svazových orgánů, orgánů střešních sportovních institucích, jakož i ze státního rozpočtu a nebo z rozpočtu obce,

j)

obstarává svoje příjmy pro účely krytí nákladů spojených se sportovním, společenským a administrativním provozem Klubu, a to formou sponzoringu, reklamy, prodejem nebo pronájmem práv Klubu, pronájmem klubového majetku - dále pak Klub obstarává své zdroje provozem dalších doplňkových obchodních nebo obdobných činností, pokud jsou k žádosti Klubu podle zvláštního zákona povoleny,

k)

může samostatně, nebo po dohodě s jinou právnickou či fyzickou osobou založit jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou právnickou osobu, popř. do takto již existující právnické osoby svojí účastí vstoupit, bude-li to pro Klub prospěšné, anebo taková podmínka pro Klub vyplyne ze zvláštního zákona,

l)

dobrovolně se sdružuje podle své volby do střešních spolkových sportovních institucí, udržuje partnerské vztahy a styky podle své volby s jinými sportovními spolky jak v České republice, tak v zahraničí, vyhledává spolupráci s orgány obecní i regionální samosprávy, se školami všech stupňů a právního uspořádání, jakož i s dalšími charitativními a obchodními institucemi, které mohou svým vlivem i prostředky podpořit rozvoj tělovýchovy a sportu v Klubu.


III. ČLENSTVÍ V KLUBU

1)

Členství v Klubu je dobrovolné. Členstvím však vznikají člena Klubu, ale současně také závazek dodržovat povinnosti člena stanovy. Členství v Klubu je nepřevoditelné, ani nemůže být předmětem daru nebo dědění.

2)

Členem Klubu se může stát každý, mravně bezúhonný muž nebo žena po dosažení 15 let věku.

3)

Děti do 15 let svého věku se mohou účastnit činností v Klubu jen na základě písemného souhlasu rodičů, resp. toho z rodičů, se kterým dítě sdílí společnou domácnost, popř. na základě písemného svolení jiných zákonných zástupců, když takový souhlas je současně stvrzením způsobilého zdravotního stavu dítěte pro jeho účast na činnosti Klubu.

4)

Členem Klubu se může stát i právnická osoba se sídlem na území České republiky, a to na základě smlouvy uzavřené s Klubem, která musí obsahovat časovou délku členství, a zejména pak zda tato právnická osoba získává členská práva a povinnosti vůči Klubu a v jakém konkrétním rozsahu a za jakých konkrétních podmínek.

5)

Členové Klubu jsou:

a)

čestní

b)

zakládající

c)

činní

d)

přispívající

e)

smluvní

6)

Čestným členem může výbor Klubu jmenovat fyzickou osobu starší 18 let, která se zvlášť významným způsobem zasloužila o Klub, český sport nebo významně přispěla k všeobecné sportovní solidaritě v národním nebo mezinárodním měřítku. Čestné členství nelze odejmout, trvá do zániku Klubu.

7)

Zakládajícím členem se může stát fyzická osoba starší 18 let, která najednou dobrovolně věnuje Klubu jednorázový členský finanční příspěvek. nebo majetek odpovídající hodnoty, jehož minimální výši stanoví svým usnesením valná hromada Klubu pro probíhající nebo i následující běžný kalendářní rok. Zakládajícími členy se automaticky stávají členové přípravného výboru.

8)

Činným členem Klubu je fyzická osoba starší 15 let, která výborem Klubu za člena a platí roční členský klubový příspěvek usnesením valné hromady Klubu nebo z jejího pověření výborem Klubu.

9)

Přispívajícími členy jsou děti a mládež do 15 let, pokud jsou v Klubu se souhlasem svých rodičů nebo jiného zákonného zástupce a jsou takto přijati výborem Klubu a které platí roční žákovský členský příspěvek stanovený rozhodnutím výboru Klubu. Po dovršení 15 let věku s účinností od 1. ledna následujícího roku těmto členům zaniká žákovské (přispívající) členství a pokud výslovně neodmítnou, od téhož okamžiku se stávají činnými členy Klubu.

10)

Smluvním členem Klubu může být pouze právnická osoba, která s Klubem na základě písemné smlouvy sjednala podmínky, délku a rozsah takovéhoto členství. Smluvním členem Klubu nemůže být fyzická osoba.

11)

Čestnými, zakládajícími, činnými a přispívajícími členy mohou být pouze fyzické osoby, a to za podmínek těchto stanov.

12)

Přihláška za člena Klubu musí být podána písemně. Její součástí musí být bezvýhradné prohlášení o závazku žadatele dodržovat stanovy Klubu, ctít dobré jméno Klubu, (za)platit klubový příspěvek podle typu přiznaného členství v Klubu. Pro tyto účely může Klub vydat matrikový tiskopis Přihlášky se skladbou požadovaných údajů:

a)

určení volby typu klubového členství,

b)

jméno a příjmení žadatele, datum a místo narození,

c)

rodné číslo, u osob starších 15 let číslo občanského průkazu,

d)

místo trvalého bydliště a přechodného bydliště,

e)

národnost a státní příslušnost,

f)

prohlášení o trestní bezúhonnosti žadatele, je-li starší 15 let

g)

prohlášení žadatele staršího 18 let o vědomé znalosti o způsobilosti vlastního zdravotního stavu pro sportovní výuku, výcvik i soutěž v Klubu se současným závazkem, že po dobu členství v Klubu nese svoji odpovědnost a náklady za pravidelné alespoň roční ověřování tohoto zdravotního stavu pro jeho činnost v Klubu,

h)

u žadatelů, kteří nedosáhli 18 let, aktuální doklad o lékařském vyšetření zdravotní způsobilosti pro činnost v Klubu,

i)

prohlášení žadatele, že souhlasí s ustanoveními stanov se závazkem je dodržovat,

j)

datum žádosti a vlastnoruční podpis, v případě dětí také podpis rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

13)

Každá přihláška o členství v Klubu žadatele staršího 18 let musí být zveřejněna Klubem na klubové schůzi, aby měli členové Klubu možnost vznést případné námitky proti přijetí žadatele za člena Klubu. Teprve po vyslechnutí případných připomínek může výbor Klubu na příští schůzi rozhodnout o přijetí či nepřijetí žadatele za člena Klubu, aniž by byl vázán případnými námitkami či doporučeními.

14)

Žadatelům o členství činného nebo přispívajícího člena Klubu může výbor Klubu stanovit až půlroční zkušební dobu pro přijetí. Po jejím uplynutí, nejpozději však do 30 dní, výbor písemně oznámí takovému žadateli, že je přijat nebo že jeho přihlášku o členství zamítá, a to i bez udání důvodů. V případě zamítnutí se žadateli vrací alikvotní část původně zaplaceného ročního Klubového příspěvku.

15)

Přijatý člen podle povahy členství obdrží žákovský nebo členský průkaz s vyznačením typu členství a stanovy klubu.

16)

Členství v Klubu u přispívajících a činných členů se ročně obnovuje zaplacením ročního Klubového příspěvku. Tito členové jsou povinni do pokladny Klubu nebo na jeho běžný účet zaplatit roční klubový příspěvek nejpozději do 31. ledna běžného kalendářního roku.

17)

Členství v Klubu u členů zakládajících je spojeno výlučně se zaplacením jednorázového klubového příspěvku. Zakládající členové nemají povinnost platit roční klubové příspěvky, pouze příspěvky do zastřešujících organizací Klubu.

18)

Čestný člen Klubu neplatí žádné klubové příspěvky, je pouze na jeho vůli, věnuje-li Klubu dar či jinou podporu.

19)

Zaplacené jednorázové klubové příspěvky zakládajících členů, jakož i zaplacené roční klubové příspěvky činných a přispívajících členů (včetně žactva) jsou nevratné a jsou plně k dispozici Klubu.

20)

Členství v Klubu zaniká:

a)

vystoupením člena z Klubu na základě jeho výslovného písemného prohlášení s vlastnoručním podpisem, které je Klubu doručeno,

b)

vyškrtnutím člena Klubu pro nezaplacení jeho ročního klubového příspěvku v termínech podle stanov Klubu, a to ani v náhradní lhůtě stanovené Klubem po předchozím písemném upomenutí,

c)

vyloučením člena z Klubu pro jeho zvlášť hrubou nekázeň, porušení stanov Klubu a znevážení dobrého jména Klubu a za zvlášť hrubé porušení sportovní etiky a zásad fair play, jakož i zneužití klubového majetku, peněz a informací a konečně z důvodu kdy se člen dopustil i mimo Klub úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,

d)

úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého,

e)

uplynutím smluvní doby členství právnické osoby nebo z důvodu vypovězení smluvního členství nebo z důvodu právního zániku smluvního člena,

f)

zrušením nebo rozpuštěním Klubu.

21)

Rozhodnutí o vyloučení spadá do kompetence výboru Klubu, pokud podle stanov nebo rozhodnutím valné hromady nebyl pro tyto účely ustaven čestný klubový soud. Rozhodnutí musí předcházet projednání provinění, kc kterému musí být přizván, je-li to možné, provinilý člen Klubu. Sama nepřítomnost provinilého člena však nebrání projednání ani vydání výroku o vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemné a musí obsahovat výrok, stručné odůvodnění a poučení o odvolání. O odvolání rozhoduje čestný klubový soud, byl-li ustaven, resp. valná hromada Klubu, pokud výbor Klubu svoje původní rozhodnutí o vyloučení nezrušil. Členství lze obnovit jen na základě nové žádosti, kterou může výbor Klubu podmínit zaplacením přiměřené klubové pokuty.

22)

Za méně závažná provinění narušující kázeň v Klubu, za porušení pravidel, sportovně-technických předpisů může výbor Klubu ukládat tyto disciplinární klubové tresty:

a)

napomenutí,

b)

pozastavení účasti člena na sportovní přípravě organizované Klubem na dobu až 6 měsíců,

c)

pozastavení nebo zrušení materiálních a finančních plnění ze strany Klubu, ať byly sjednány nebo založeny jednostranně Klubem,

d)

pokutou, jejíž výši určí výbor Klubu.

23)

Klubové disciplinární tresty musí být, nestačí-li domluva, přiměřené k prokázanému provinění a musí především splňovat výchovný vliv pro udržení nejen kázně provinilého člena, ale i kázně ostatního členstva Klubu. Klubový disciplinární trest nemůže zbavit člena práva zajistit si individuální sportovní přípravu a trénink na svoje vlastní náklady i v rámci Klubu. Klub má však právo odmítnout poskytnutí takovýchto služeb po dobu trvání trestu.


IV. PRÁVA ČLENŮ KLUBU

1)

Každý člen Klubu má právo:

a)

účastnit se na sportovní a společenské činnosti Klubu,

b)

účastnit se valné hromady Klubu, je-li starší 15 let,

c)

účastnit se zasedání výboru Klubu, pokud má být jednáno o jeho provinění vůči Klubu a jeho stanovám,

d)

uplatňovat své názory i kritiku související s poměry v Klubu,

e)

vyžadovat zprávy o činnosti Klubu, jeho orgánů a o stavu hospodaření s penězi, určenými na sportovní činnost,

f)

využívat výhod vyplývajících z členství v Klubu,

g)

být volen do orgánů Klubu, je-li starší 18 let.

2)

Právo účasti na valné hromadě Klubu s hlasem rozhodujícím mají pouze členové zakládající a ti činní členové, jejichž členství trvá v Klubu nepřetržitě alespoň 5 let, a toto právo jim bylo přiznáno po jejich písemné žádosti dvoutřetinovou většinou hlasů zakládajících členů.

3)

Právo být informován o stavu hospodaření s klubovými penězi, právy a majetkem mají pouze zakládající členové.

4)

Přispívající členové a ti činní členové, kteří nemají právo hlasovat a volit podle odst.2, mají na valné hromadě Klubu oddělené a samostatné právo volby jednoho zástupce do výboru Klubu a jednoho zástupce do kontrolního orgánu Klubu.

5)

Ten, kdo je navržen pro volbu do orgánů Klubu nebo se o takovou volbu uchází, musí být v době volby matrikovaným členem Klubu.

6)

Rozsah práv smluvního člena v rámci Klubu vyplývá ze smlouvy, když tato práva, byla-li sjednána, nemohou být větší nebo vyšší, než která náleží podle stanov každému členu Klubu podle odst. I.


V. POVINNOSTI ČLENŮ KLUBU

1)

Každý člen Klubu je povinen:

a)

dodržovat stanovy Klubu, usnesení valné hromady a rozhodnutí výhoru Klubu přijaté podle stanov Klubu,

b)

podílet se podle svého postavení v Klubu a případně svěřených kompetencí na správě klubových záležitostí, a to s nejvyšší možnou péčí,

c)

dodržovat zásady sportovní etiky, občanské morálky a pravidla fair play a svým jednáním, vystupováním a chováním dbát o dobré jméno a čest Klubu,

d)

řádně a včas platit Klubový příspěvek, jakož i další klubové poplatky a pokuty uložené podle stanov Klubu nebo v souladu s nimi,

e)

šetřit a chránit klubové prostředky a majetek,

f)

podílet se na popularizaci a propagaci Klubu.

2)

Povinnosti smluvního člena Klubu upravuje uzavřená smlouva.

3)

Výbor Klubu v případech hodných zvláštního zřetele může činného nebo přispívajícího člena Klubu, na základě jeho písemné žádosti, zprostit povinnosti zaplatit roční klubový příspěvek nebo tuto povinnost odložit pň zachování ostatních členských práv a povinností.


VI. ORGÁNY KLUBU

Orgány Klubu jsou:

a)

valná hromada Klubu

b)

předseda Klubu

c)

výbor Klubu

d)

dozorčí rada Klubu


VII. VALNÁ HROMADA KLUBU

1)

Valná hromada je nejvyšším zastupitelským orgánem Klubu, kterou svolává zpravidla jednou ročně předseda Klubu nebo podle rozhodnutí výboru Klubu jím pověřený člen výboru Klubu.

2)

Mimořádná valná hromada musí být svolána pokud o to požádá alespoň jedna třetina matrikovaných členů Klubu s uvedením návrhu programu jejího zasedání. Výbor Klubu nebo dozorčí rada může kdykoliv i bez podnětu svolat řádnou nebo mimořádnou valnou hromadu.

3)

Svolání valné hromady Klubu musí být učiněno písemně vůči každému členu Klubu, který je starší patnácti let, nejméně čtrnáct dní před určeným termínem, s uvedením místa zasedání a návrhu programu.

4)

Právo účasti na valné hromadě, právo být volen, právo hlasovat a volit každého z členů Klubu upravuje článek IV. stanov Klubu.

5)

V úvodu zasedání valné hromady musí být schválen její program, jednací a volební řád, pracovní předsednictvo či řídící orgán valné hromady a její předsedající a musí být ustaveny mandátová komise a dále komise volební a návrhová, pokud se na tom valná hromada usnesla. Role a funkce komisí volební a návrhové může být, jeví-li se to účelné, svěřena mandátové komisi valné hromady.

6)

Valná hromada je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech Klubu, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina Klubu, kteří mají právo účasti na valné hromadě s hlasem rozhodujícím. Usnesení je přijato a volba je úspěšně provedena tehdy, pokud získaly podporu alespoň nadpoloviční většiny z přítomných členů s hlasem rozhodujícím.

7)

Nesejde-li se v určeném termínu a místě valná hromada v usnášeníschopném počtu, koná se bez dalšího za jednu hodinu a na témž místě a s týmž programem mimořádná valná hromada, je-li v té chvíli přítomna alespoň jedna pětina členů Klubu s hlasem rozhodujícím. Není-li ani tohoto počtu dosaženo, považuje se valná hromada za nesvolanou - výbor Klubu je povinen do 60-ti dní svolat další mimořádnou valnou hromadu se stejným programem, která je již usnášeníschopná ve všech otázkách, dostaví-li se alespoň 3 členové Klubu s hlasem rozhodujícím.

8)

Valná hromada Klubu zejména:

a)

projednává zprávu o činnosti a hospodaření Klubu a o stavu Klubového majetku; práv a závazků, schvaluje tuto zprávu nebo k ní činí výhrady a přijímá nápravná opatření,

b)

projednává a bere na vědomí zprávu dozorčí rady, případně jednotlivé zprávy revizorů účtů Klubu,

c)

projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený kalendář sportovních akcí či sportovních účastí Klubu pro následující období

d)

projednává a schvaluje rámcový nebo pevně stanovený rozpočet Klubu pro následující období,

e)

stanoví výši jednorázového klubového příspěvku pro případné zájemce o členství zakládajícího člena Klubu,

f)

stanoví výši ročního klubového příspěvku pro činné členy Klubu,

g)

schvaluje náležitosti a podmínky smluvního členství,

h)

přijímá čestné členy Klubu,

i)

stanoví volební období orgánů Klubu, které nemůže být delší než 4 roky a kratší než 1 rok, a jejich početní složení,

j)

volí členy výboru Klubu, vždy alespoň předsedu a další 4 členy, přičemž každého člena výboru Klubu může též odvolat z jeho funkce,

k)

volí a odvolává dozorčí radu,

l)

plní roli odvolacího orgánu proti rozhodnutím výboru Klubu,

m)

rozhoduje o vstupu a vystoupení Klubu do a ze spolkových sportovních institucí,

n)

rozhoduje o převodu vlastnictví Klubového nemovitého majetku nebo o jeho zatížení majetkovými právy jiných osob, jakož i o kapitálové nebo jiné majetkové účasti Klubu na založení nebo provozu jiné právnické osoby,

o)

rozhoduje o změnách, úpravách a doplňcích stanov Klubu,

p)

rozhoduje o zániku, rozpuštění, rozdělení a sloučení Klubu a s tím vždy současně o způsobu likvidace nebo vypořádání práv, závazků a majetku Klubu.

9)

K platnosti rozhodnutí o zániku Klubu je třeba vždy alespoň dvoutřetinové většiny z přítomné alespoň dvoutřetinové většiny členů Klubu s hlasem rozhodujícím.


VIII. PŘEDSEDA KLUBU

1)

Předseda Klubu je nejvyšším činovníkem Klubu, který Klub zastupuje vůči třetím osobám, pokud není ve stanovách uvedeno jinak, a který odpovídá za správu a řízení Klubu.

2)

Pro účely správy klubových záležitostí je předseda Klubu oprávněn:

a)

svolat řádnou i mimořádnou valnou hromadu,

b)

řídit, zasedání výboru Klubu, které musí být svoláno nejméně jedenkrát za čtvrt roku k projednání stavu klubových záležitostí, jinak vždy, vyžaduje-li to naléhavá potřeba či okolnost,

c)

přijímat opatření v rozsahu, které mu svěřila svým usnesením valná hromada nebo výbor Klubu, vždy však v souladu se stanovami Klubu,

d)

uzavírat a sjednávat písemné právní úkony jménem Klubu, pokud závazek z nich plynoucí k tíži Klubu nepřesahuje hranici, jejíž výši stanoví valná hromada Klubu, a je-li takto sjednaný úkon v souladu se schváleným rozpočtem Klubu, což platí i pro případ převodu klubových práv a majetku,

e)

uzavírat jménem Klubu pracovně-právní vztahy.

3)

Za nepřítomného předsedu Klubu v rozsahu jeho pravomocí jedná místopředseda - není-li ani on přítomen a nerozhodl-li o zastupování výbor Klubu jinak, vykonává tuto funkci jednatel Klubu.


IX. VÝBOR KLUBU

1)

Výbor Klubu v jehož čele stojí předseda Klubu, je nejvyšším exekutivním orgánem Klubu, který Klub řídí mezi zasedáními valné hromady. Výbor Klubu schvaluje svůj rámcový plán činnosti a stanoví termíny svých pravidelných zasedání.

2)

Výbor Klubu přijímá rozhodnutí a usnáší se ve věcech, které nejsou výslovně svěřeny valné hromadě, anebo ve věcech a záležitostech, které byly výboru Klubu valnou hromadou svěřeny nebo uloženy, anebo pravomoc výboru Klubu je přímo ve stanovách Klubu založena. Činnost výboru Klubu, jeho rozhodnutí a opatření musí být v souladu se stanovami Klubu a s naplněním jeho hlavního poslání podle čl. II. stanov Klubu.

3)

Rozhodnutí výboru Klubu je přijato, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jeho členů a z nich pro konkrétní návrh rozhodnutí či usnesení hlasovala alespoň jejich nadpoloviční většina. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, pokud se hlasování nezdržel.

4)

Z každého zasedání výboru Klubu musí být pořízen písemný zápis nebo záznam tak, aby bylo zřejmé, kdy a kdo se zasedání zúčastnil, jaké otázky byly předmětem jednání a jak konkrétně byly rozhodnuty.

5)

Přípravu administrativních a právních podkladů, není-li ve výboru Klubu rozhodnuto jinak, zajišťuje jednatel Klubu. Pokud jde o přípravu ekonomických podkladů, zajišťuje tuto agendu hospodář Klubu, není-li ve výboru Klubu rozhodnuto jinak. Každý z členů výboru Klubu má právo předkládat vlastní nebo oponentní podklady podle své volby.

6)

O otázkách či procedurách, které jsou Klubu jako právnické osobě uloženy ze zákona nelze hlasovat. Tyto otázky či procedury musí být výborem Klubu splněny řádně a včas.

7)

Výbor Klubu a jeho předseda jsou povinni předložit valné hromadě na jejím zasedání písemné materiály a zprávy, které je valná hromada oprávněna projednávat a rozhodovat o jejich přijetí.

8)

Výbor Klubu a jeho předseda je povinen mít alespoň měsíční přehled o plnění či čerpání schváleného rozpočtu Klubu, o stavu disponibility pohotových zdrojů Klubu, o jeho příjmech, výdajích, pohledávkách, závazcích, jakož i o plnění odvodových povinností Klubu a stavu klubového majetku a práv.

9)

Hospodář Klubu je oprávněn i kdyby byl ve výboru Klubu přehlasován, pozastavit likvidaci finanční či platební operace, pokud by předložené právní a účetní podklady nesplňovaly náležitosti podle zákona nebo předpisu jej provádějícího. Není-li praktické pro účely konečného rozhodnutí svolávat valnou hromadu, požádá předseda Klubu o konečný písemný verdikt v takové záležitosti dozorčí radu Klubu. Takovým verdiktem je výbor Klubu vázán.

10)

Za odstoupivšího člena výboru může výbor Klubu kooptovat jiného člena Klubu staršího 18 let. Mezi za.sedáními valné hromady lze kooptovat nejvýše jednoho člena původního počtu členů výboru Klubu.

11)

Pro zabezpečení administrativních, provozních a ekonomických záležitostí Klubu, které přesahují svou pravidelností a specializací nároky na výkon čestné, plně nehonorované funkce člena výboru Klubu, může výbor Klubu ustavit přiměřený placený aparát Klubu. Do čela jednotlivých úseků jmenuje ředitele, kteří Klubu odpovídají za kvalitu svěřených úkolů podle znění pracovních smluv a podle režimu pracovního práva.


X. DOZORČÍ RADA KLUBU

1)

Dozorčí rada Klubu je oprávněna kontrolovat všechny účetní a finanční operace Klubu, stav hospodaření s penězi, právy a majetkem Klubu a podávat o tom zprávy výboru Klubu a valné hromadě Klubu.

2)

Každý člen i pracovník Klubu je povinen na písemné vyzvání být k dispozici dozorčí radě Klubu, poskytnout pravdivé informace a podklady, a to vždy, je-li předmětem šetření příjem nebo výdaj související přímo s činností člena Klubu. Činovníci a pracovníci Klubu musí dozorčí radě být plně k dispozici na písemné vyzvání, pokud jejich činnost je předmětem šetření.

3)

Dozorčí rada rozhoduje o případném sporu o kvalitu právního, účetního nebo finančního dokladu, který nastal ve výboru Klubu nebo mezi hospodářem Klubu a výborem Klubu.

4)

Členové dozorčí rady mají právo účasti na zasedání výboru Klubu s hlasem poradním, pokud nejde o záležitost podle odst.3. Dozorčí rada má právo zvát členy výboru Klubu, členy i pracovníky Klubu na svoje pracovní zasedání.

5)

Dozorčí rada je oprávněna v případě zjištěných nedostatků navrhovat výboru Klubu i valné hromadě Klubu nápravná opatření. Vůči výboru Klubu má právo žádat jejich provedení, jakož i vysvětlení.

6)

Dozorčí rada má právo svolat valnou hromadu Klubu.


XI. MAJETEK A HOSPODAŘENÍ, JEDNÁNÍ JMÉNEM KLUBU

1)

Majetek Klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva. Klub vede o svém majetku, příjmech a nákladech zákonem předepsané účetní, inventární, statistické a daňové sestavy a výkazy a dbá o jeho náležitou ochranu.

2)

Zdroje majetku Klubu tvoří zejména:

a)

příspěvky od vlastních členů,

b)

dary a podpory od fyzických a právnických osob

c)

příjmy ze sportovní, společenské a dobročinné činnosti organizované Klubem,

d)

příjmy z reklam, z pronájmů klubového majetku a z prodeje klubových práv a majetku,

e)

příjmy z doplňkových obchodních a jiných obdobných aktivit pokud jsou Klubu povoleny,

f)

příjmy z vkladů a účtů Klubu a výnosy z cenných papírů,

g)

dotace, subvence a granty od svazových orgánů a orgánů střešních sportovních institucí, ze státního rozpočtu a z rozpočtů obcí.

3)

Hospodaření Klubu se řídí schváleným ročním plánem činnosti a rozpočtem v sestavách, schválených valnou hromadou Klubu. Za celkový stav a výsledek hospodaření odpovídá výbor Klubu - za jednotlivé finanční a účetní operace Klubu a za právní úkony jménem Klubu odpovídají ti členové, činovníci a zaměstnanci Klubu, kteří je provedli nebo uzavřeli.

4)

Finančními prostředky Klubu v rámci schváleného rozpočtu mohou disponovat: předseda, jednatel a hospodář Klubu a jimi nebo výborem Klubu pověření jiní členové výboru Klubu nebo konkrétně určení nebo pověření zaměstnanci Klubu.

5)

Jménem Klubu jedná a zastupuje ho předseda Klubu, místopředseda, jednatel a hospodář Klubu a další členové výboru Klubu, resp. jimi pověření zaměstnanci Klubu. Není-li však ve stanovách Klubu uvedeno jinak, pak právní úkon uzavřený jménem Klubu, pro který právní řád předepisuje písemnou formu, a nebo z jeho obsahu pro Klub vyplývá pohledávka nebo závazek - o jeho výši rozhodne valná hromada Klubu - musí být opatřen vlastnoručními podpisy alespoň 2 oprávněných, určených nebo pověřených činovníků nebo zaměstnanců Klubu, aby takový právní úkon mohl být uznán a považován za právně platný a závazný pro Klub. Ten, kdo v Klubu způsobí neplatnost právního úkonu, odpovídá za případnou škodu, která by Klubu vznikla.

6)

K zajištění pravidelných pokladních operací a bezhotovostního platebního styku zřizuje výbor Klubu jedno pokladní místo a dále pak běžné i termínované případně depozitní účty u peněžních ústavů. Podpisová práva k nakládání s účty Klubu, zajišťuje výbor tak, aby případná dispozice byla vázána minimálně na kombinaci podpisů alespoň 2 oprávněných činovníků nebo zaměstnanců Klubu.

7)

Zálohy poskytnuté z pokladny nebo z účtu Klubu činovníkům a zaměstnancům Klubu na krytí předem schválených hotových výdajů a nákladů souvisejících s činností Klubu musí být bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní po splnění účelu zálohy, vyúčtovány s doložením příslušných dokladů.

8)

Výbor Klubu, z důvodů bezpečného a operativního pokladního a finančního provozu v Klubu může vydat Podpisový a pokladní řád Klubu, který stanoví bližší podmínky finančního provozu klubu, včetně určení náležitostí ověřování, přezkušování a likvidace účetních, platebních a pokladních dokumentů Klubu.

9)

Je-li to užitečné nebo jinak prospěšné, může výbor Klubu pro účely nadstandardní ochrany klubových hodnot, provozu, majetku i samotného členstva Klubu před nahodilými nebo nepříznivými vlivy sjednávat pojistné smlouvy.

10)

Pro účely bezporuchového provozu a způsobu využití vlastních sportovních a jiných zařízení vydává výbor Klubu provozní řády těchto zařízení.

11)

S klubovým majetkem a s nehmotnými klubovými právy může výbor Klubu nakládat, není-li ve stanovách Klubu uvedeno jinak, pouze na základě schváleného usnesení valné hromady Klubu.

12)

Člen Klubu nemůže být volen nebo vykonávat současně funkci člena výboru Klubu a člena dozorčí rady Klubu. Členem dozorčí rady Klubu nemůže být také zaměstnanec Klubu, v jehož pracovní náplni je zároveň provádění či zajišťování finančních a pokladních operací klubu.


XII. USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1)

Symboliku klubu tj. barvy, znak a vlajku schvaluje na návrh výboru Klubu vždy valná hromada Klubu.

2)

Členové Klubu mající speciální oprávnění nebo zvláštní status jako např. trenéři, cvičitelé se mohou podle své volby volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů a potřeb do asociací a obdobných sdružení a to bez vlivu na jejich členství v Klubu.

3)

Tyto stanovy Klubu byly schváleny přípravným výborem ve složení:
Štejnar Otakar
Franc Jan
Zeman Stanislav
Havelka Štěpán
Hajný Václav
Dvořák Bohumil
Jaegerová Vladimíra
Šťastný Jiří, Ing.
Kantulák Jiří, Ing.
Svinařík Milan, Ing.
v Chomutově dne 13.9.1994 na ustavující schůzi Klubu. Členové přípravného výboru se podle těchto stanov považují za zakládající členy Klubu. Svůj statut člena Klubu si zachovají, pokud do 31.12.1994 složí na účet Klubu částku 1.000,- Kč. Členové přípravného výboru jsou povinni svolat první valnou hromadu Klubu nejpozději do 31.12.1994, za podmínek těchto stanov.

4)

Tyto stanovy klubu nabývají účinnosti dnem jejích registrace na ministerstvu vnitra české republiky podle zákona č. 83/ 1990 Sb. o sdružování občanů.