Provozní řád boulderingové stěny

   

Tento Provozní řád platí od 20.4.1997.

 

1.

S tímto provozním řádem jsou povinni se seznámit a dodržovat ho všichni uživatelé stěny.

2.

Lezecká činnost na stěně je prováděna na vlastní nebezpečí. (Tímto ustanovením se neomezuje povinnost dodržovat provozní řád.)

3.

Všichni uživatelé stěny jsou povinni se řídit pokyny a nařízeními osob provádějících dohled či dozor. Při neuposlechnutí nebo neplnění ustanovení tohoto provozního řádu bude dotčená osoba s okamžitou platností vykázána z prostoru stěny.

4.

Za škody a újmy vzniklé nedodržováním ustanovení provozního řádu a obecných bezpečnostních pravidel zodpovídá osoba porušující tato ustanovení.

5.

Činnost na stěně mohou provádět osoby starší 18-ti let, kteří se prokazatelně seznámili s provozním řádem stěny a znají základní pravidla a techniky jištění a navazování.

5.1

Osoby mladší 18-ti let mohou užívat stěnu pouze za podmínek, že byli seznámeni se základními technikami a pravidly jištění a stěnu užívají pod přímým dozorem osoby starší 18-ti let, která splňuje ustanovení předchozího odstavce (tj. seznámila se s provozním řádem a zná základní techniky a pravidla jištění). Za lezce mladší 18-ti let zodpovídá osoba (starší 18-ti let), která se podpisem zavázala jeho dozorem.

5.2

Mladší 15-ti let musí k lezení na stěně předložit jednorázově písemný souhlas zákonného zástupce, který předá správci stěny.

6.

Pro lezení na boulderu platí, že v pádovém prostoru pod lezcem musí být vždy a v dostatečné šířce matrace (duchny) a nemá být pod ním jiná osoba nebo těl .nářadí apod.

 

Je zakázáno ničit matrace skákáním apod., lézt na boční stěnu (matrace) tohoto prostoru, používat prostor boulderové stěny k jiným účelům než k tréninku lezení.

7.

V případě technického problému stěny (uvolněný chyt nebo jistící bod či jiné problémy omezující bezpečnost a funkčnost stěny) je každý povinnen na tuto okolnost upozornit všechny momentálně přítomné. Dále neprodleně informuje správce stěny nebo určený dozor, který zajistí nápravu nedostatku, případně zápis do knihy stěny o vzniklém problému s označením takto narušené cesty. Do odstranění závady je s okamžitou platností zakázána jakákoli činnost v narušené cestě nebo části stěny.

8.

Jakékoli technické úpravy stěny, chytů a jistících bodů nebo přestavování cest je oprávněn provádět pouze správce stěny nebo osoba jím pověřená.

9.

Správcem stěny je dle rozhodnutí výkonného výboru Horoklubu z února 1996 p. Bohumil Dvořák.

10.

Pokud si to technický stav nebo potřeby technických úprav vyžádají, jsou správce stěny nebo pověřená osoba oprávněni vyhlásit zákaz činností na celé stěně nebo její části. O tomto omezení provede zápis do provozní knihy stěny. Toto opatření jsou povinni respektovat všichni uživatelé stěny. Za činnosti obcházející toto omezení přebírá veškerou odpovědnost momentální uživatel nebo jeho určená odpovědná osoba.

11.

O provozu a užívání stěny je vedena provozní kniha, do které jsou určené odpovědné osoby uživatelů povinni provést o užívání stěny příslušný záznam.

12.

Základní provozní režimy provozování stěny jsou tyto:

 

a) provozní hodiny řízené Horoklubem:
V tomto čase dohlíží na dodržování provozního řádu a na provoz na stěně správce stěny nebo určený zástupce Horoklubu. Jeho pokyny jsou povinni se řídit všichni uživatelé stěny. Stěna je lezci užívána na vlastní nebezpečí.

 

b) hodiny výuky a zájmové činnosti školy
V hodinách výuky a sportovní zájmové činnosti školy je užívání stěny, mimo platnosti provozního řádu, řízeno interními předpisy školy. Činnost na stěně je pod dozorem pověřeného zástupce školy.

 

c) horolezecký kroužek bude provozován mimo hodiny, vyhrazené pro Horoklub.

 

Užívání stěny mimo takto vymezený čas je zakázáno.

13.

Každý jednotlivec starší 18-ti let a dozor osob mladších, kteří užívají stěnu jsou odpovědni za dodržování provozního řádu, za správné použití a kvalitu jím používaných osobních jistících pomůcek a použitou techniku jištění.

 

Výjimkou jsou výcvikové kursy řízené odpovědnou osobou, která v tomto čase řídí a kontroluje činnost na stěně.

14.

Všichni uživatelé stěny a tím i tělocvičny jsou povinni dodržovat interní řád školy a respektovat podmínky školy, týkající se provozu tělocvičny.

15.

Všichni uživatelé stěny a tím i tělocvičny jsou povinni se při své činnosti chovat tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku a na zdraví. Uživatelé jsou odpovědni za veškeré škody vzniklé při jejich činnosti.

16.

Seznámení s tímto provozním řádem je každý uživatel stěny starší 18-ti let nebo odpovědný dozor povinen stvrdit svým podpisem v knize Záznamů o seznámení s provozním řádem. V případě změn v provozním řádu bude záznam opakován.